Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta za 2023 rok.

Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta za 2023 rok.

,,Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „OWOC ŁĄCKI” Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki oraz przygotowanie pisemnej Opinii z  badania, za lata 2023- 2024, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.z 2021r.poz.217 ze zm). Wymagany termin złożenia Opinii z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023:
 • do dnia 10 maja 2024 r.
Wymagany termin złożenia Opinii z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024:
 • do dnia 10 maja 2025 r.
W ramach przeprowadzenia badania Spółka oczekuje od Wykonawcy:
 1. dostarczenia pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego;
 2. Biegły Rewident zobowiązany będzie do stałej i aktywnej współpracy z Zarządem Spółki oraz pracownikami Spółki na wszystkich etapach przeprowadzanego badania (w tym na etapie sporządzania Opinii), a w szczególności do sporządzenia harmonogramu pracy własnej i raportowania stanu jego wykonania;
 3. w przypadku wystąpienia uwag i spostrzeżeń wynikłych w trakcie badania w tym porad i zaleceń w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania wstępnego i ostatecznego najważniejszych wniosków z badania – przekazanie ich w formie Listu do Zarządu Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw ,,OWOC ŁĄCKI”  Sp. z o.o. w Łącku.
Oferta powinna zawierać:
 1. Informację o oferencie, w tym: wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, informację dotyczącą wysokości sumy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego oferenta.
 3. Oświadczenie o spełnieniu przez oferenta (biegłego rewidenta) ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej Opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 4. Cenę (cena netto+ podatek VAT = cena brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej Opinii o badanym sprawozdaniu finansowym i za doręczenie ww. dokumentów oraz za ewentualne udzielenie wyjaśnień i udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na porozumiewanie się przez Radę Nadzorczą i/lub Zarząd Spółki z oferentem za pomocą poczty elektronicznej wraz z podaniem adresu e-mail oferenta, w tym na otrzymanie tą drogą informacji o wynikach postępowania oraz zaproszenia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu.
 8. Wskazanie terminu związania oferenta ofertą: minimum 15 dni.
Ofertę należy złożyć:
 1. w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta na adres e-mail: biuro@owoclacki.pl, lub
 2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „OWOC ŁACKI” Sp. z o.o. za lata 2023-2024” na adres: Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw ,,Owoc Łacki” Sp. z o.o., Łącko 761, 33-390  Łącko  lub w Sekretariacie Spółki – adres jak wyżej.
Termin składania ofert: do dnia 20.10.2023 r. do godziny 15:00. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie podlegają otwarciu ani ocenie (rozpatrywaniu). Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi 23.10.2023 roku. O wyniku postępowania Zarząd Spółki w imieniu Rady Nadzorczej powiadomi wybranego Oferenta. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do:
 1. wyboru jednej z ofert wg swojego uznania, z zastosowaniem przewidzianych w postępowaniu kryteriów oceny,
 2. przedłużenia terminu składania ofert,
 3. wnoszenia do oferentów – przed rozstrzygnięciem postępowania – o udzielenie ewentualnych wyjaśnień, co do treści złożonych ofert,
 4. unieważnienia zaproszenia (ogłoszenia) bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.